Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015 quyết định chia cổ tức với tỷ lệ 10%, tuy nhiên có vướng mắc tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty. Do đó Ban Lãnh Đạo Công Ty đang xin Bộ Tài Chính hướng dẫn để có cơ sở triển khai thực hiện.