Ngày 16 tháng 05 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ông Trần Như Hoàng – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại đại hội.

 

Ông Nguyễn Xuân Quang –  Tổng Giám Đốc báo cáo tại đại hội.

Ông Trần Như Hoàng Chủ tịch HĐQT và Ban TGĐ đã báo cáo đánh giá, tổng kết các hoạt động SXKD trong năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023 là một năm tiếp nối các khó khăn của nền kinh tế trong nước do ảnh hưởng từ sụt giảm của nền kinh tế toàn cầu bởi tác động của chiến tranh Nga-Ukaraina; Trong đó các lĩnh vực hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hưởng chung, hầu hết các kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên với sự bám sát trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo và sự nổ lực của của toàn thể các bộ, công nhân viên của cả hệ thống, trong năm 2023 Công ty vẫn từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thiện các mục tiêu then chốt, các dự án đang trong giai đoạn đầu tư, tìm kiếm các hợp đồng thi công, sản xuất để duy trì đảm bảo việc làm cho CB-CNV và tạo ra những tiền đề cơ bản để tiếp tục phát triển trong năm 2024.

Trong đó doanh thu của cả hệ thống CTI đạt khoảng 814,41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 80,03 tỷ đồng. Để thực hiện được những mục tiêu đề ra trong năm 2024 Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy thực hiện tốt các nội dung quan trọng trong định hướng phát triển về đầu tư, về dịch vụ, về quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, thi công…hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại Hội: