Ngày 01/10/2015. Bộ Tài Chính đã ban hành  thông tư số: 150/2015/TT-BTC về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, sự dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 16+905 và trạm thu phí tại Km 50+050, cho dự án Quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang