Để thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông năm 2017 .Trong thời gian này toàn thể CB – CNV Công ty ra sức thi đua trong hoạt động SXKD. Đặc biệt là khối CB – CNV đang thi công tại các công trường như: Dự án: Xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Dự án: Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân và xã Tam Phước thành phố Biên Hoà, Dự án thành phần:  Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối KCN Giang Điền với tuyến tránh QL1A (đường Võ Nguyên Giáp),Gói thầu 08: Thi công xây lắp đường giao thông cà cống thoát nước từ ĐDA đến Km1+880...

      Công tác quản lý chất lượng các công trình, Dự án được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và chỉ dẫn kỹ thuật dự án, chất lượng công trình đạt yêu cầu, triển khai thực hiện theo đúng hồ sơ biện pháp tổ chức thi công và ATGT, VSMT được phê duyệt. Việc bố trí đèn báo hiệu, biển báo, rào chắn, giải phân cách, người điều khiển giao thong… trong suốt quá trình triển khai thi công được Công ty thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn và quy trình đề ra.Trên toàn bộ dự án hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công như tăng mũi thi công, tăng ca, tăng cường máy móc thiết bị, nhân sự … và đang đảm bảo được tiến độ đề ra.

Dự án: Xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây:

Phần tuyến:

        - Đoạn từ lý trình Km0+840 - Km1+180,  nút giao làng đại học nhánh N1 TP.HCM - Nhơn Trạch từ lý trình Km0+820 - Km1+389 , Nhánh N2 Nhơn Trạch - Dầu Giây Km0+224,95 - Km0+980  và Nhánh Cầu vượt cao tốc Km0+050 – Km0+440  thì Công ty đã triển khai thi công.

       - Thi công hoàn thành đào đất nền đường, trải VĐKT, đắp cát đệm độ chặt K95 và đang thực hiện đắp cát hạt trung từ lý trình Km0+840 - Km1+180 và nút giao làng đại học ( khoảng 500m/1200m).

      - Nhánh N1: hoàn thành đào đất nền đường, trải VĐKT và đắp cát đệm độ chặt K95 từ lý trình trình Km0+820 - Km1+389 (khoảng 570m/1390m).

        - Nhánh N2: hoàn thành đào đất nền đường, trải VĐKT và đắp cát đệm độ chặt K95 từ lý trình trình Km0+224,95 - Km0+980 (khoảng 400m/1580m).

        - Nhánh cầu Vượt cao tốc: hoàn thành đào đất nền đường, trải VĐKT và đắp cát đệm độ chặt K95 từ lý trình trình Km0+050 – Km0+440 (khoảng 750m/1160m).

         - Thi công đường công vụ ngoại tuyến từ ngã Ba Bến Cam đến cầu Đồng Môn.

 Phần cầu Đồng Môn:

      - Hiện nay đang thực hiện đóng cọc thử ở các vị trí trụ và mố cầu: Đóng cọc thử vị trí Trụ T1, T2, và mố M2 đã xong.

      - Đang cho  đóng cọc thử tại vị trí Mố M1.

      - Gia công cốt thép, lắp đặt ván khuôn, đổ bê tông đoạn cọc 45x45 và đoạn cọc 25x25.

Dự án: Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân và xã Tam Phước thành phố Biên Hoà:

       -   Hoàn thiện lớp mặt BTXM: 5.24 Km đạt 90.5%.

               +  Hoàn thiện nút giao đường chuyên dùng với QL51.

               +  Từ Km0+720 ÷ Km0+740.

               +  Từ Km0+740 ÷ Km2+400.

               +  Từ Km2+700 ÷ Km3+920.

               +  Từ Km4+100 ÷ Km5+620.

               +  Từ Km0+00 ÷ Km0+120 ( Tuyến nhánh ).

       -   Đắp lớp cấp phối gia cố xi măng 8%: 5.51 Km đạt 95%.

             +  Từ Km0 ÷ Km2+650.

             +  Từ Km2+700 ÷ Km3+920.

             +  Từ Km4+100 ÷ Km5+620.

             +  Từ Km0+00 ÷ Km0+120 ( Tuyến nhánh ).

        -   Hoàn thiện lớp CPĐD: 5.51 đạt 95%Km.

              +  Từ Km0 ÷ Km2+650.

              +  Từ Km2+700 ÷ Km3+920.

              +  Từ Km4+100 ÷ Km5+620.

              +  Từ Km0+00 ÷ Km0+120 ( Tuyến nhánh ).

      -  Hoàn thiện nền cấp phối sỏi đỏ: 6.14 Km.

           +  Từ Km0 ÷ Km3+920

           +  Từ Km4+100 ÷ Km6+200

           +  Từ Km0+00 ÷ Km0+120 ( Tuyến nhánh ).

Thoát nước đạt 85%:

     -   Hoàn thiện cửa thu, cửa xả cống hộp 3x3m tại Km 3+130.

     -   Hoàn thiện cống thoát nước cống hộp 3x3m ( Đặt, đổ bê tông mối nối được 120 đốt tương đương 156m ).

      -  Hoàn thiện hố ga HG01 và HG02 cống hộp 3x3m tại Km3+130.

      -  Lắp đặt, hoàn thiện cửa xả, hố ga HG01A cống hộp 2x2m tại Km1+060.

      -  Lắp đặt, hoàn thiện cửa thu, cửa xả cống tròn D1500 tại Km1+620.

      -  Lắp đặt, hoàn thiện cửa thu cống tròn D1500 tại Km1+775.

      -  Lắp đặt cống hộp 2x2m tại Km2+237; Km2+780.

      -  Hoàn thiện rãnh dọc xây đá hộc VXM M100:

           +  Lý trình Km1+620 ÷ Km1+760  (TT)

           +  Lý trình Km1+180 ÷ Km1+620 (PT)

           +  Lý trình Km1+620 ÷ Km1+760

           +  Lý trình Km2+760 ÷ Km2+840

           +  Lý trình Km4+220 ÷ Km4+300

           +  Lý trình Km4+200 ÷ Km4+710

    Cầu sông Buông 2: Đạt 30%.

       -  Thi công xong mố M02.

 Trạm thu phí: Đạt 60%.

        -  Đổ xong bê tông móng trạm, mặt đường BTXM trạm thu phí. Đang triển khai lắp đặt mái trạm.

Dự án thành phần:  Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối KCN Giang Điền với tuyến tránh QL1A (đường Võ Nguyên Giáp)

Gói thầu 08: Thi công xây lắp đường giao thông cà cống thoát nước từ ĐDA đến Km1+880

    - Thi công cống hộp B1200: Đạt 100%

    - Thi công đào nền: Đạt 68% tiến độ lập (thi công được 1000m/1470m)

    - Thi công đắp đất K95: Đạt 84% tiến độ lập (thi công được 1000m/1188m)

    - Thi công đắp  sỏi đỏ K98: Đạt 55% tiến độ lập (thi công được 520m/951m )

    - Đào cống tròn: Đạt 55% tiến độ lập (thi công được 566m/1034m)

    - Lắp đặt cống tròn: Đạt 60% tiến độ lập (thi công được 300m/932m)