Sáng ngày 12/04/2016, tại trung tâm hội nghị EROS PALACE, Công ty CPĐTPT Cường Thuận IDICO đã long trọng tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016.

Tại Đại hội, HĐQT và ban TGĐ đã báo cáo đánh giá, tổng kết các hoạt động SXKD trong năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm 2015, với sự quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành các cấp, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu then chốt và chiến lược, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế đó Đại hội đồng cổ đông giao.

Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế tốt, phát triển tốt nguồn vốn chủ sỡ hữu.

Hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm do công ty đầu tư đảm bảo chất lượng cao.

Nghiên cứu đầu tư các dự án có trọng tâm, kịp thời đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế.

Uy tín và thương hiệu của công ty được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao.