Chiều ngày 19/05/2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Tại đại hội , Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo, đánh giá, tổng kết các hoạt động SX- KD năm 2014 đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
Năm 2014, Tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, với nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và đầu tư của công ty. Trước tình hình đó, HĐQT và BĐH công ty đã chỉ đạo, điều hành, bám sát các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao:
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 45.256.859.469đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 38.016.950.573đồng

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.152 đồng/CP

Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 :

- Về SXKD : Tổng doanh thu 614,60 Tỷ đồng ; lợi nhuận sau thuế 38.2 Tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015:
Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế.
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 9% lợi nhuận sau thuế.
Chi cổ tức: 10% vốn diếu lệ.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra trong năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động chỉ đạo thực hiện phát triển nguồn nhân lực và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính, nguồn vốn đầu tư và hoạt động thu hồi công nợ, hoạt động KD và SX, hoạt động thu phí và đầu tư...

 

                                             Một số hình ảnh về ĐHCĐ 2015