CƯỜNG THUẬN IDICO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Đúng 8 giờ 30 phút ngày 19/5/2013 tại nhà hàng SONADEZI Công ty CP ĐTPT Cương Thuận IDICO đã khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng các quy định của luật.
- Đại hội đã làm với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc với sự có mặt của nhiều cơ quan, ban ngành địa phương, các cơ quan truyền hình, báo chí và hơn 300 cổ đông đẫ đến tham dự.
- Sau khai mạc đại hội Ông Nguyễn Xuân Quang – Tổng Giám đốc đã thay mặt đoàn chủ tịch trình bày bản dự thảo báo cáo hoạt động của Công ty năm 2012 đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch năm 2103. Trong phần tham luận, các cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu trên tinh thần xây dựng cho bản dự thảo báo cáo và đặc biệt là phương hướng nhiệm vụ của toàn Công ty năm 2013.

- Với tinh thần nghiêm túc Đại hội đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 07 thành viên, đồng thời HĐQT mới đã phân công nhiệm vụ, bầu ra toàn bộ cơ cấu của HĐQT:
1/ Ông NGUYÊN XUÂN QUANG; Tổng Giám đốc.
2/ Ông TRẦN NHƯ HOÀNG; Chủ tịch HĐQT
3/ Bà TRƯƠNG HỒNG LOAN; Thành viên HĐQT
4/ Ông NGUYỄN VĂN KHANG; Thành viên HĐQT
5/ Ông NGUYỄN VĂN THÚY; Thành viên HĐQT
6/ Ông NGUYỄN SỸ PHONG; Thành viên HĐQT
7/ Ông NGUYỄN VĂN THÀNH; Thành viên HĐQT.

-Cũng trong đại hội đã bầu ra ban kiểm soát gồm 03 thành viên nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định trong bản điều lệ Công ty và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
1/ Bùi Tiến Vương.
2/ Nguyễn Thị Thu Hương.
3/ Trần Quang Tiến
- Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP ĐTPT Cường thuận IDICO thường niên 2013 đã thành công tốt đẹp.