HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Chi tiết trong file đính kèm : 
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2019/12/30/7247_TB_Chot_DS_Co_Dong_(30.12.2019).pdf

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2019/12/30/3824_TB_ve_ngay_Dang_ky_lay_y_kien_Co_dong_(30.12.2019).pdf