Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thông báo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Các tập tin đính kèm

http://images1.cafef.vn/download/271219/cti-thong-bao-phuong-an-phat-hanh-trai-phieu-rieng-le.pdf