Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức trả lời về việc khi hợp nhất báo cáo tài chính đối với doanh thu hoạt động xây lắp của Công ty mẹ là nhà đầu tư, nhà thầu và Công ty con là doanh nghiệp dự án BOT.