Khuyến khích đăng ký xếp hạng cho các cơ sở lưu trú

Khuyến khích đăng ký xếp hạng cho các cơ sở lưu trú

Những năm qua, sự phát triển của các dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh được đánh giá là khá tốt với 131 khách sạn, hàng ngàn phòng nghỉ, góp phần đa dạng các sản phẩm đối với dịch vụ lưu trú của tỉnh. Tuy nhiên, hạn chế là tỷ lệ khách sạn đăng ký xếp hạng đến nay vẫn chưa cao, môi trường kinh...