D1000-3m
prev
  • D1000-3m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 1.000

ĐK ngoài (mm) 1.200

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 1,1

Thép (kg) 29,65 - 40,2

Trọng lượng (tấn) 2,75