D500-2,5m
prev
  • D500-2,5m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 500

ĐK ngoài (mm) 620

Khẩu độ (mm) 2.500

Bê tông (m3) 0,29

Thép (kg) 8,74 - 9,78

Trọng lượng (tấn) 0,725