D1200-2,5m
prev
  • D1200-2,5m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 1200

ĐK ngoài (mm) 1440

Khẩu độ (mm) 2.500

Bê tông (m3) 1,33

Thép (kg) 46,03 - 49,84

Trọng lượng (tấn) 3,325