D1000-2,5m
prev
  • D1000-2,5m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 1000

ĐK ngoài (mm) 1200

Khẩu độ (mm) 2.500

Bê tông (m3) 0,93

Thép (kg) 26,08 - 33,95

Trọng lượng (tấn) 2,325