Bê Tông Mac 500
prev
  • Bê Tông Mac 500
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 590

Đá (Kg) 1.070

Cát (Kg) 650

Nước (Lít) 220

Phụ gia R7 (Lít) 5,70 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2