Bê Tông Mac 450
prev
  • Bê Tông Mac 450
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 545

Đá (Kg) 1.100

Cát (Kg) 645

Nước (Lít) 210

Phụ gia R7 (Lít) 5,35 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2