Bê Tông Mac 400
prev
  • Bê Tông Mac 400
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 520

Đá (Kg) 1.135

Cát (Kg) 660

Nước (Lít) 200

Phụ gia R7 (Lít) 5,00 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2