Bê Tông Mac 350
prev
  • Bê Tông Mac 350
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 465

Đá (Kg) 1.150

Cát (Kg) 650

Nước (Lít) 185

Phụ gia R7 (Lít) 4,60 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2