Bê Tông Mac 300
prev
  • Bê Tông Mac 300
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 410

Đá (Kg) 1.170

Cát (Kg) 645

Nước (Lít) 175

Phụ gia R7 (Lít) 4,00 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2