Bê Tông Mac 250
prev
  • Bê Tông Mac 250
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 350

Đá (Kg) 1.200

Cát (Kg) 660

Nước (Lít) 170

Phụ gia R7 (Lít) 3,50 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2