Bê Tông Mac 200
prev
  • Bê Tông Mac 200
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 305

Đá (Kg) 1.290

Cát (Kg) 680

Nước (Lít) 170

Phụ gia R7 (Lít) 3,05 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2