Bê Tông Mac 150
prev
  • Bê Tông Mac 150
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 250

Đá (Kg) 1.320

Cát (Kg) 650

Nước (Lít) 165

Phụ gia R7 (Lít) 2,50 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2