Bê Tông Mac 100
prev
  • Bê Tông Mac 100
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xi Măng (Kg) 200

Đá (Kg) 1.370

Cát (Kg) 670

Nước (Lít) 160

Phụ gia R7 (Lít) 2,00 đạt 100%

Độ Sụt (cm) 8+-2