D500-3m
prev
  • D500-3m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 500

ĐK ngoài (mm) 620

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 0,338

Thép (kg) 10,54 - 11,58

Trọng lượng (tấn) 0,85