D1200-3m
prev
  • D1200-3m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 1.200

ĐK ngoài (mm) 1.440

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 1,58

Thép (kg) 55,24 - 59,05

Trọng lượng (tấn) 3,95