Một số hình ảnh Bác Lê Khả Phiêu về thăm công ty 22-04-2015.

                     Ban lãnh đạo báo cáo tình hình hoạt động của công ty

 

              Bác Lê Khả Phiêu Trồng cây lưu niệm tại công ty Đồng Thuận.

 

         Bác Lê Khả Phiêu chụp hình lưu niệm cùng cán bộ công nhân viên công ty.

 

Một số hình ảnh Bác Lê Khả Phiêu về thăm công ty 13-11-2011

                      Ban lãnh đạo báo cáo tình hình hoạt động của công ty

 

 

         Bác Lê Khả Phiêu Trồng cây lưu niệm tại Công Ty Cường Thuận IDICO

 

             Bác Lê Khả Phiêu chụp hình lưu niệm cùng cán bộ công nhân viên công ty.